Bob Vroom: Juridische Bestuurskunde toepassen in het omgevingsrecht

Bob Vroom is juridisch (beleids)medewerker omgevingsrecht. Tevens was hij penningmeester bij Dorknoper in 2012-2013. 

xkOkR-c9.jpg

Waarde leden der J.B.S.V. Dorknoper,


Ons bestuurder Robbert Jan Alting heeft mij gevraagd om in een korte blog aan te geven hoe juridische bestuurskunde en met name de bestuurskunde kant inpast in mijn functie. Hier geef ik graag gehoor aan. Allereerst zal ik mijn dagelijkse werkzaamheden nader beschrijven, vervolgens zal ik ingaan op de functie die mijn opleiding Recht en Bestuur hieraan bijdraagt.


De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Momenteel ben ik werkzaam als casemanager Wabo bij de gemeente Gooise Meren, een fusiegemeente van Bussum, Naarden en Muiden. Als casemanager Wabo ben ik verantwoordelijk voor de behandeling en afhandeling van een aanvraag omgevingsvergunning. Dit houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor de juridische en planologische toetsing van een (bouw)plan. Uiteindelijk leiden mijn werkzaamheden tot het opstellen van een besluit te weten een vergunning of een weigering. Ten slotte ondersteun ik mijn collega’s met zwaardere juridische vraagstukken en procedures.

De juridische aspecten van de opleiding Recht en Bestuur komen vanzelfsprekend goed van pas. Naast de toetsing aan de Wabo wordt er gewerkt met meerdere wetten, meerdere Algemene maatregelen van bestuur en een bestemmingsplan.

Het bestemmingsplan is een door de gemeenteraad vastgesteld besluit waarin de gemeente beschrijft wat er met de ruimte mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen, winkels, horeca en bedrijven mogen komen. In een structuurvisie geven Rijk, gemeenten en provincies een beschrijving van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast staan de bouwvoorschriften in het bestemmingsplan. Ook bestaat bijvoorbeeld de mogelijk om bouwwerken zonder omgevingsvergunning te bouwen. Dit is geregeld in het Besluit omgevingsrecht. Daarnaast bijvoorbeeld de Woningwet waarin de mogelijkheid wordt geboden aan een gemeente om een welstandscommissie te benoemen. Deze door de gemeenteraad benoemde onafhankelijke commissie brengt advies uit aan het college van burgemeester en wethouders ten aanzien van de vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk, waarvoor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van dat bouwwerk is ingediend, in strijd is met redelijke eisen van welstand.

Al met al is mijn werk verweven met juridische aspecten, echter ook met de bestuurskunde. Ondanks dat ik voornamelijk beleid uitvoer (toetsen van een aanvraag omgevingsvergunning aan het bestemmingsplan) is mijn brede kennis erg bruikbaar!

Bij het werken voor een overheidsorgaan wordt kennis van verschillende disciplines (economie, politicologie, rechten, sociologie) geïntegreerd en toegepast op het openbaar bestuur. Als casemanager heb je te maken met veel actoren, met eigen zeer uiteenlopende belangen. Enerzijds de aanvrager, anderzijds het bestuur. Wat is nu eigenlijk een ‘goed’ openbaar bestuur? Zijn de regels de regels of is enige flexibiliteit in de toepassing en uitvoering van regels gewenst? Die spanning is dagelijkse kost. Door een brede kennis over het politieke landschap en bestuurskundige theorieën is het goed omgaan met deze spanning.

Een ander aspect wat mij te binnen schiet is de communicatie met de aanvrager, vaak een burger. Zowel bij het schrijven van een brief c.q. besluit als (telefonisch) contact met de burger moet je constant schakelen. Waar pragmatische wordt verwacht en onduidelijkheid snel heerst, is inleven belangrijk. Ondanks veel contact met de burger merk ik dat mijn werk niet aansluit bij bijvoorbeeld de Street-level bureaucrats theorie van politicoloog M. Lipsky.

Tot slot, je zal niet elke dag bewust zijn van je eigen kennis en je opleiding. In het begin van je carrière kan het voorkomen dat je het gevoel hebt dat er niets gebeurd met je opleiding. Uiteindelijk zal je merken dat de brede kennis van de opleiding een breed fundament voor je loopbaan is.

Hartelijk dank,


Mr. B.B. Vroom