Hoofdsprekers

Hans Engels

Hans Engels (D66) is senator en bezet als bijzonder hoogleraar Recht Decentrale Overheden de Oppenheim Leerstoel bij de Rijksuniversiteit Groningen. Als Senator is dhr. Engels lid van onder andere de Eerste Kamercommissies voor Binnenlandse Zaken, Hoge Colleges van Staat en Europese Samenwerkingsorganisaties. Vanuit zijn grote ervaring als bestuurder, docent en rechtsgeleerde kan Dhr. Engels bij uitstek een de verschillende juridische en politieke aspecten van regionale samenwerking naar voren laten komen.

Patrick Brouns

Patrick Brouns (CDA) is gedeputeerde in de provincie Groningen. Hij is verantwoordelijk voor onder andere ondernemerschap en innovatie, financiën, bestuurlijke organisatie en herindeling, toezicht en gemeentefinanciën. De regionalisering van het openbaar bestuur raakt hem dus op meerdere manieren in zijn bestuurlijk functie. Dhr. Brouns is bestuurder bij het Samenwerkingsverband Noord- Nederland, de lid van de bestuursadviescommissie regionale economie en bestuursadviescommissie financiën bij het Interprovinciaal Overleg. Dhr. Brouns is afgestudeerd als historicus bij de Radboud Universiteit Nijmegen. Dhr. Brouns kan het provinciale perspectief op regionale samenwerking als geen ander naar voren laten komen.

Linze Schaap

Ondanks het feit dat het takenpakket van gemeenten en provincies is gewijzigd, wordt er nog steeds gepraat over hoe het ‘regionale gat’ in het Nederlandse binnenlands bestuur overbrugd kan worden. Linze schaap zal tijdens zijn lezing ingaan op verschillende aspecten rondom regionalisering. Zo zal hij de verschillende vormen van regionaal bestuur bespreken, maar ook de knelpunten die er spelen. En welke innovaties kunnen we bedenken om deze knelpunten op te lossen? Of moeten we voorbij het territoriaal bestuur denken?

Eric Eijkelberg

Eric Eijkelberg is plaatsvervangend directeur regio van het ministerie van Economische Zaken en gedelegeerd lid van de studiegroep Openbaar Bestuur. De Studiegroep Openbaar Bestuur adviseert over het functioneren van het openbaar bestuur in Nederland in het licht van toekomstige economische ontwikkelingen ten behoeve van de volgende kabinetsperiode. Eric Eijkelberg heeft meegewerkt aan het rapport 'Maak verschil, krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven' en zal hier een voordracht over houden. De Studiegroep roept op tot differentiatie, dehiërarchisering en deregulering in het openbaar bestuur, zodat overheden optimaal kunnen inspelen op de verschillende regionale opgaven.


Onze sponsoren