Deelsessies

Roeland Stolk | Berenschot

Vanuit een politicologische en bestuurskundige achtergrond helpt Roeland Stolk als senior consultant bij Berenschot publieke en private organisaties bij het oplossen van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. Hierbij richt hij zich onder andere op samenvoegingen van (delen van) overheidsorganisaties. Momenteel begeleidt hij college, raad en ambtelijke organisatie Kaag en Braassem bij het inrichten van regionale samenwerking. Daarnaast geeft hij colleges over economische theorie en overheidsfinanciën aan de Universiteit van Tilburg. Ook publiceert hij regelmatig interessante artikelen, bijvoorbeeld ‘De Toekomst van de Lokale Democratie’ en ‘Grip op Regionale Samenwerking’. Tijdens het congres zal Roeland Stolk een workshop geven over het vergroten van grip door de gemeenteraad. 

John Smits | Arena Consulting

Dr. John Smits is bestuurskundige en is in 1995 is aan de Universiteit van Tilburg gepromoveerd op onderzoek naar de sturingsvraagstukken en samenwerking. Hij heeft circa vijfentwintig jaar advies- en onderzoekservaring. John doet onderzoek en advieswerk voor alle geledingen van de (semi)overheid. Het accent van zijn werk ligt op besturings- en organisatievraagstukken binnen en tussen organisaties op het terrein van veiligheid, aanpak criminaliteit, leefomgeving en het sociale domein. Hij kiest voor een analytisch-creatieve benadering en denkt bij voorkeur 'out of the box'. Op het congres van J.B.S.V. Dorknoper zal hij voornamelijk ingaan op organisatie en samenwerking in het sociaal domein.

Carine Bloemhoff | Pro Facto

Mr. Carine Bloemhoff is sinds 2011 werkzaam bij Pro Facto. Zij is fractievoorzitter van de PvdA en lid van de gemeenteraad van Groningen. Carine Bloemhoff houdt zich bij Pro Facto bezig met bestuurskundig onderzoek en juridisch advies. Ook geeft zij verschillende cursussen, waaronder een cursus over de Wet gemeenschappelijke regelingen. Tijdens het congres zal zij een deelsessie verzorgen dat zal gaan over deze Wet gemeenschappelijke regelingen

Arnoud Hoogsteen | Bestuurder lokaal & regionaal FNV en lid SER NN

Aan de hand van drie adviezen van de SER zal Arnoud Hoogsteen in een deelsessie aandachtspunten bij regionale samenwerking in kaart brengen. SER advies 'De SER-agenda voor de Stad' (mei 2015),  'Regionaal samenwerken: leren van praktijken' (februari 2017) en 'Het werkend alternatief voor Noord Nederland, de noordelijke aanpak maakt het verschil' (februari 2017). 

Arnoud Hoogsteen is bestuurder lokaal/regionaal van de FNV in de regio Noord- en Oost-Nederland. Ook is hij lid van de Sociaal Economische Raad van Noord-Nederland. Daarvoor was hij werkzaam bij de gemeenten Dordrecht, Groningen en Winsum. Hij was werkzaam op beleidsterreinen als woonwagenzaken, informatievoorziening, sociale werkvoorziening, sociale zaken en werkgelegenheid.

Coen Zoon

Op initiatief van BZK, VNG en IPO zijn zes proeftuinregio’s ‘Maak verschil’ gestart. De regioteams van deze proeftuinen zijn vanaf de zomer van 2016 op stoom gekomen en organiseren per regio verschillende activiteiten om de aanbevelingen die beschreven staan in het rapport ‘ Maak verschil’ uit te werken aan de hand van de praktijk van regionaal economische samenwerking. Mr. Coen Zoon werkt als projectleider voor het programma ‘Maak verschil’. Tijdens het congres zal hij een deelsessie verzorgen over de praktische uitwerking van het rapport ‘Maak verschil’.


Onze sponsoren