Studiemiddag/Congres VB Noord

Over dit evenement

Categorie
Educatief
Datum en tijd
24 mrt. 2017 17:40 - 17:40
Locatie
Provinciehuis Assen

We maken ons zorgen over de democratie. Partijen met andere opvattingen over democratie en een populistische stijl komen op en het verwijt klinkt dat de traditionele partijen het contact met de inwoners zijn verloren. Ondertussen zien raden en staten dat hun rol onder druk komt te staan. Wat betekent dat voor de legitimiteit? Wordt die sterker voor iedereen of alleen voor de groep burgers die participeert? En wat is dan de rol van de raden en staten? Daarover willen we met elkaar van gedachten wisselen op de studiemiddag van VB Noord op 24 maart 2017 in het Provinciehuis in Assen.

Zowel binnen de ambtelijke organisatie waarin steeds meer ruimte komt voor participatie en co-creatie door inwoners, als in de politiek zien we allerlei experimenten (G1000, Dorpentop, burgerbegroting) waarbij inwoners op een directere manier worden betrokken bij het maken van beleid. Bijna iedere gemeente en provincie werkt inmiddels met een Right to Challenge, waarbij de inwoners meedenken over de uitvoering. Iedere overheid stelt de inwoner centraal en inwoners wordt gevraagd (of verplicht) om in allerlei initiatieven bij te dragen. Aan aandacht voor legitimiteit van beleid lijkt geen gebrek, maar toch delen velen de conclusie dat het vertrouwen in de overheid afneemt en dat de politiek de burger niet meer bereikt. Maar helpt die participatie op beleidsinhoud en uitvoering ook in de besluitvorming? Hoe zit het met de legitimiteit van het proces waarin de verschillende belangen worden afgewogen en keuzes worden gemaakt? Is dat proces wel gebaat bij participatie door enkelen?

Tijdens de studiemiddag willen we dat eens met elkaar verkennen: is er echt een probleem met het vertrouwen van inwoners in de overheid? En is dat dan ook een probleem in de legitimiteit van besluitvorming? Kun je dat probleem oplossen met andere vormen van democratie? Nieuwe vormen van democratie hebben niet altijd dezelfde reikwijdte: zo is het vaak beperkt tot een bepaald gebied of bepaald thema, of is het beperkt tot bijdragen aan inhoud en uitvoering, maar niet zozeer aan de besluitvorming. Is het daarmee vergelijkbaar met een brede ideologische afweging die een politieke partij maakt over het geheel van het beleid? Of moeten we toewerken naar een stelselvernieuwing? Hoe moet je als raadslid of statenlid al die initiatieven voor vernieuwing nu duiden en waarderen?

We willen dit thema vanuit verschillende perspectieven belichten. In de eerste plaats vragen we ons af: is er wel een legitimiteitsprobleem? Het tweede perspectief draait om de volgende vraag: wat is de ervaring in de praktijk? Het derde perspectief heeft als kernvraag: Hoe moet je al die initiatieven beoordelen? In drie workshops willen we vervolgens een aantal initiatieven de revue laten passeren.

Tijdens de bijeenkomst is een map met interessante artikelen en achtergrondmateriaal beschikbaar voor de deelnemers. Hou de website in de gaten voor nadere informatie en het programma. Binnenkort verwachten we de inschrijving open te kunnen stellen.

Onze sponsoren